Copyright © 2011 Angels Oppas. Alle rechten voorbehouden. Website bedacht en gemaakt door Alijda Fiege Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN ANGELS OPPAS TE LELYSTAD MEI 2011 Artikel 1 - Definities 1.1 Opdrachtnemer: Angels oppas, gevestigd Bastion 335, 8223 GR te Lelystad. 1.2 Opdrachtgever: Persoon (Huisdierbezitter) die de overeenkomst en opdrachtformulier heeft ondertekend. 1.3 Opdracht: Het verzorgen en en/of uitlaten van de huisdieren/honden van de opdrachtgever door de opdrachtnemer. 1.4 Overeenkomstformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer het huisdier opvangt en verzorgt volgens afgesproken periode tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs, De hond van de opdrachtgever uitlaat op de afgesproken dag tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs. 1.5 Huisdieren: Alle soorten huisdieren van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer worden verzorgd/opgevangen. Artikel 2 - Algemeen 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer 2.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel gevestigd te Lelystad 2.3 Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 2.4 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. 2.5 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 2.6 Bij het kennismakingsgesprek worden alle details uitvoerig worden besproken. U krijgt na het gesprek een gemailde versie van alle formulieren toegestuurd. Deze dient u te controleren en zo nodig te corrigeren of aanvullingen te doen. 2.7 U dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voordat u uw woning verlaat. 2.8 Opdrachtnemer behoudt zicht te allen tijde het recht voor om huisdieren te weigeren. Artikel 3 - Gezondheid 3.1 Uw huisdier/hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de benodigde jaarlijkse inentingen. Dit moet in het paspoort(en) van het huisdier te zijn geschreven. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren. De paspoort/en van de huisdieren moeten aanwezig zijn. Tevens dient uw huisdier/hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen. 3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen eventuele ziekten van de huisdieren/hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt. 3.3 De opdrachtgever - indien niet direct bereikbaar - machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de huisdier/hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. 3.4 De opdrachtgever - indien niet direct of niet binnen de daarvoor nodige tijd bereikbaar - machtigt Angels oppas om in geval van plotselinge sterfte op kosten van de opdrachtgever voor de begrafenis of crematie van de huisdier zorg te dragen. Eventuele wensen aangaande bovenstaande kan de opdrachtgever vanzelfsprekend al laten opnemen in de overeenkomst met de opdrachtnemer. Angels oppas zal ten alle tijden de wensen van de opdrachtgever respecteren. Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever 4.1 Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. 4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier/hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten. 4.3 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de huisdier/hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het huisdier/hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken oppas/verzorging of uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 4.4 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Angels oppas toegang heeft tot de plaats waar het huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. 4.5 Uw huisdieren of hond moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw huisdier of hond dus te allen tijde aansprakelijk voor door uw huisdier/hond aangerichte schade. 4.6 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door Angels oppas op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van het huisdier/hond gedurende de periode dat het huisdier/hond onder toezicht van Angels oppas valt. 4.7 Bij verhindering dient de eigenaar van de hond de uitlaat binnen 24 uur voor het uitlaten af te melden. Afmeldingen voor de uitlaat die niet 24 uur worden afgemeld worden volledig in rekening gebracht. 4.8  M.b.t. tot de oppasservice is de opdrachtgever - bij het afzeggen van de mondelinge/schriftelijk vastgelegde oppasperiode - geen annuleringkosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de betreffend periode is gemeld bij Angels oppas. In uitzonderlijke gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, rampen calamiteiten e.d. geldt het volgende: Bij annuleringen tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de betreffende periode wordt 35% van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annuleringen tussen 7 en 24 uur voor aanvang van de betreffende periode wordt 70% van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de betreffende periode wordt het geldende tarief over de gehele overeengekomen opvang/oppasperiode in rekening gebracht. 4.09 U dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw dier(en) optimaal te kunnen verzorgen, ruimschoots in uw woning aanwezig zijn voordat u uw woning verlaat. Artikel 5 Rechten en plichten van Angels oppas 5.1 Angels oppas zal uw huisdier/hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen. 5.2 Angels oppas laat uw hond bij een individuele wandeling ongeveer 1 uur uit en ten alle tijden aan de riem. 5.3 Angels oppas neemt 1 tot maximaal 2 honden van 1 eigenaar per keer mee. 5.4 Opdrachtgever wordt door Angels oppas op de hoogte gehouden van de oppas via sms of email. Standaard ontvangt opdrachtgever 1 sms per opdracht. Mocht opdrachtgever meerdere keren per sms op de hoogte gehouden willen worden dan wordt dit in rekening gebracht. E-mailberichten zijn uiteraard kosteloos. 5.5 Mocht er tijdens de wandeling onverhoopt toch iets met uw hond gebeuren dan heeft Angels oppas, alleen indien de eigenaar van de hond op geen enkele wijze te bereiken is, het recht uw hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond zo spoedig mogelijk ingelicht. 5.6 De eventuele sleutel voor uw huis wordt door Angels oppas met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor de oppas/verzorging van uw huisdier en voor het ophalen en thuis brengen van uw hond. Er zullen geen gegevens bij de sleutel worden bewaard. 5.7 Angels oppas heeft te allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, uw hond te weigeren voor deelname van individuele wandelingen. 5.8 Angels oppas heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst. 5.9 U kunt iedere werkdag gebruik maken van de diensten van Angels oppas. Ook op zaterdagen, zondagen en op feestdagen kunt u gebruik maken van onze diensten. Artikel 6 - Aansprakelijkheidstelling 6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Angels oppas of derden, veroorzaakt door het huisdier of hond van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welk huisdier of hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken huisdier of honden gedeeld. 6.2 Angels oppas is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij Angels oppas aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden. 6.3 Angels oppas is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en) en/of andere huisdieren. 6.4 Angels oppas is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van het plassen van de huisdier, een vieze of natte hond of ondeugdelijk gebruiksmateriaal welke direct zijn te gebruiken om de opdracht te vervullen. 6.5 Indien aansprakelijkheid van Angels oppas voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek. 6.6 Angels oppas is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor Angels oppas aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. 6.7 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) Angels oppas niet bij machte is om uitlaat -, oppas- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal Angels oppas opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Angels oppas Artikel 7 - Schade en verzekeringen 7.1 Eigenaar van het huisdier/hond is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiele en immateriële schade die zijn/ haar huisdier/hond toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen. Artikel 8 - Betalingen 8.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 19% B.T.W. 8.2 Angels oppas is verplicht om een prijsopgave te overhandigen voor aanvang oppas/verzorging of uitlaat. 8.3 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient voor aanvang van de eerste dag van de opdracht te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Angels oppas. 8.4 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever), is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen. In uitzonderlijke gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, rampen calamiteiten zal het resterende oppas bedrag worden terugbetaald aan de opdrachtgever. 8.5 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Artikel 9 - Geschillen en toepasselijk recht 9.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 9.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg. Artikel 10 - Extra diensten. 10.1 Gebruik maken van de extra diensten van Angels oppas is uitsluitend mogelijk in combinatie met de verzorging van uw huisdier(en) en wel alleen op de dagen of gedurende de periode dat uw huisdier(en) door Angels oppas verzorgd worden. Extra diensten zijn o.a. taxiservice, tuinsproeien, boodschappenservice, schoonmaakservice. Artikel 11 - Plantenverzorging 11.1 Verzorging van planten, zal geschieden naar best mogelijk kunnen van Angels oppas. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan aan planten gedurende de opdrachtperiode. 11.2 Indien de opdrachtgever specifieke verzorgingsproducten gebruikt voor zijn/haar planten, dienen deze producten gedurende de opdrachtperiode voldoende mate aanwezig te zijn. Indien een tekort ontstaat aan een of meerdere verzorgingsproducten, zal Angels oppas op eigen initiatief zorg dragen voor de aanschaf van hetzelfde of een vergelijkbaar product. De hiervoor gemaakte kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad